Regulamin udziału w warsztacie

Cześć! Zapraszamy Cię do przeczytania regulaminu udziału w warsztacie. Jest on napisany językiem prawniczym, ale staraliśmy się żeby wszystko było dobrze wyjaśnione i zrozumiałe. W razie jakichkolwiek pytań – jesteśmy do Twojej dyspozycji!

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem szkolenia jest Upside prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Upside Lab sp. z o.o. (w organizacji) z siedzibą przy ulicy Długiej 74/4 w Krakowie – zwanym dalej Upside.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie i obowiązują wszystkich Uczestników.

3. Uczestnik to osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu i zawarła z tego tytułu odpowiednią umowę – dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

4. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§ 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia za pośrednictwem strony www.workshops.upsidelab.io.

2. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia pracownik Upside skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu formularza zgłoszenia. Upside nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia.

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Upside a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.

4. Warsztaty otwarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób i realizowane są według ustalonego przez Upside programu szkolenia dostępnego na stronie internetowej www.workshops.upsidelab.io

§ 3. Informacje organizacyjne dotyczące szkolenia

1. Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć) Upside przesyła Uczestnikowi w formie elektronicznej co najmniej na 7 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia.

§ 4. Rezygnacja z uczestnictwa

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od przyczyny należy zgłosić Upside w formie pisemnej: listem elektronicznym lub pocztą najpóźniej 14 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). Upside wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane nie będą uwzględniane.

2. Rezygnacja w terminie od 14 do 3 dni roboczych przed szkoleniem wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu. 50% kosztów obliczane jest od regularnej ceny szkolenia bez uwzględniania ewentualnych zniżek.

3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 3 dni robocze lub niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

4. W każdej chwili możliwe jest przepisanie zakupionego uczestnictwa na inną osobę.

§ 5. Zmiana terminów szkoleń

1. W przypadku szkoleń otwartych Upside zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników (tj. 6 osób). Jeżeli Organizator odwoła szkolenie, to Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty, w ciągu 7 dni od przekazania informacji Uczestnikowi.

2. Upside ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja trenerów, nagła niedostępność miejsca szkolenia.

3. Jeżeli Upside zmieni termin szkolenia, to Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty, albo możliwość udziału w szkoleniu w zmienionym terminie. Uczestnik może zdecydować, z której opcji chce skorzystać.

§ 6. Zmiana miejsca szkolenia

1. W szczególnych przypadkach Upside zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca (w obrębie tej samej miejscowości), w którym odbędzie się szkolenie, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.

§ 7. Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

1. Warsztaty otwarte prowadzone przez Upside są odpłatne.

2. Wysłanie zgłoszenia online lub mailem jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie www.workshops.upsidelab.io

3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia Upside do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres.

4. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przed szkoleniem. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić na podstawie przesłanej faktury pro forma, nie później niż 7 dni po otrzymaniu faktury pro forma . W przypadku dokonania wpłaty po czasie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Uczestnik zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia szkolenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu.

5. Faktura VAT wystawiana jest po wpłynięciu środków na konto Organizatora.

6. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. W przypadku braku opłaty na 7 dni roboczych po otrzymaniu pierwszej faktury pro forma, kolejna faktura pro forma umożliwiająca dokonanie płatności zostanie przesłana Uczestnikowi na adres email w wersji elektronicznej wraz z informacjami organizacyjnymi (7 dni przed terminem szkolenia).

7. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia.

8. Usługi szkoleniowe objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%.

§ 8. Prawa autorskie

1. Warsztaty, programy warsztatów, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń oferowanych przez Upside, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są warstztay, programy warsztów, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń.

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Przesłanie formularza zgłoszenia na adres e-mail oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Upside sp. z o.o. (w organizacji), z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-147 przy ul. Długiej 744. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych, a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej.

2. Przechowywane przez Upside dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim świadczącym usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów (np. organizacjom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych, księgowe lub usługi IT; dostawcom technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze, a także podmiotom świadczącym usługi hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych; organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu informacji lub świadczeniu usług)

3. Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas szkolenia oraz wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań z jego wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej Upside.

4. Dane osobowe są przechowywane przez Upside w celu realizacji usług i do momentu wycofania zgody.

5. Brak podania danych wyklucza możliwość świadczenia usługi szkoleniowej.

6. Administratorem danych jest firma Upside prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Upside Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w organizacji) z siedzibą na ul.Długiej 74/4, 31-147 Kraków.

7. Wszelka korespondencja związaną z realizacją praw podmiotów winna być kierowana przez wysłanie korespondencji papierowej lub maila [email protected]

8. Aktualizacji przekazanych danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie informacji na adres korespondencyjny lub mailem na adres [email protected]

9. Upside informuje o istniejącym prawie do wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000.

§ 10. Obowiązywanie i zmiana regulaminu

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2019 roku.

2. Upside zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z wcześniejszą zapowiedzią na stronie internetowej www.workshops.upsidelab.io

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnicy zgłaszający się na warsztaty są zobligowane do przestrzegania niniejszych przepisów dotyczących usług szkoleniowych.